Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy spolku Český novinářský klub, z. s.


Čl. 1
Název a sídlo spolku

Název spolku: Český novinářský klub, z. s.
Sídlo spolku: Svatopluka Čecha 1830, Kraslice, 358 01


Čl. 2
Charakter spolku

Charakter spolku – spolek je založený ve smyslu ust. § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Ve spolku se sdružují aktivní novináři, televizní a rozhlasoví reportéři, fotoreportéři, bývalí novináři – senioři a studenti žurnalistiky. Do spolku mohou vstoupit také bývalí novináři, kteří přešli na zcela jinou profesi, ale o žurnalistiku se stále zajímají a mají k ní co říci. Spolek je právnickou osobou podle českého práva.


Čl. 3
Základní cíle spolku

1. Posláním tohoto spolku je vytváření pospolitosti, sdružování občanů stejného profesního zaměření a stejných zájmů, bývalých žurnalistů a těch občanů, kteří se chtějí žurnalistice věnovat.

2. Spolek má za cíl chránit svobodu projevu a práva na informace a nezávislost novinářů.

3. Udržuje profesionální standardy novinářské činnosti.

4. Napomáhá profesionální přípravě aktivních novinářů a budoucích žurnalistů.

5. Klade důraz na dodržování novinářské etiky.

6. Spolek podporuje výměnu profesních zkušeností, a to napříč všemi věkovými kategoriemi. Tím hodlá upevnit generační pospolitost mezi mladými novináři a jejich staršími kolegy.

7. Spolek popularizuje novinářskou profesi se zaměřením na děti a mládež.

8. Navazuje partnerství a spolupráci s ostatními novinářskými organizacemi, a to nejen v České republice, ale i zahraničí.

 

Čl. 4
Formy činnosti spolku

Formami činnosti spolku jsou zejména:

- pořádání seminářů, besed pro veřejnost, workshopů, konferencí, reportážních zájezdů, exkurzí,

- spolupráce se školami, neziskovými organizacemi, státními institucemi a veřejným sektorem,

- organizování kampaní a společenských setkání,

- poradenská a informační činnost v oblasti žurnalistiky,

- vydávání letáčků, informačních brožur a provoz internetových stránek spolku,

V souladu se stanovenými cíli může spolek vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost - jedná se o zejména o vydávání propagačních letáků, informačních brožur, zpravodajů a dalších tiskovin.

Do vedlejší hospodářské činnosti spadá také pořádání tiskových konferencí, novinářských briefingů a poskytování mediálního servisu (rozesílání tiskových zpráv a avíz) pro firmy, organizace a státní instituce. Účelem této vedlejší hospodářské činnosti je získání finančních prostředků pro realizaci hlavních činností spolku včetně správy spolku.


Čl. 5
Členství ve spolku

1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let pracující jako novinář, televizní či rozhlasový reportér, fotoreportér, studující obor žurnalistiky nebo v minulosti pracující jako žurnalista. Spolek přijímá také čestné členy, kteří mohou, ale nemusejí být stejného profesního zaměření.


O přijetí za člena spolku rozhoduje členská schůze spolku.

Členství vzniká rozhodnutím o přijetí za člena spolku.
 
Členství ve spolku je nepřenosné.

Členství ve spolku je dobrovolné a není závislé na členství v jiných organizacích.

Čestné členství může udělit členská schůze na návrh předsedy spolku tomu, kdo se vynikajícím způsobem zasloužil o spolek.

 

2. Člen spolku má právo:

- účastnit se jednání členské schůze,

- volit orgány spolku a být volen do těchto orgánů,

- předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,

- podílet se na praktické činnosti spolku.


3. Člen spolku má povinnost:

- dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,

- aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,

- účastnit se jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce,

- platit členské příspěvky.


4. Členství ve spolku zaniká:

- na vlastní žádost člena spolku,

- úmrtím člena spolku,

- zánikem spolku,

- nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech,

- vyloučením člena spolku členskou schůzí, v případě, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí předsedy porušuje tyto stanovy.

Při zániku členství ve spolku nemá člen právo na vrácení uhrazených členských příspěvků.


Čl. 6
Statutární orgán a další orgány spolku

Orgány spolku jsou:

a) členská schůze spolku,
b) rada spolku,
c) předseda spolku.

 

Členská schůze:

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Členskou schůzi svolává k zasedání předseda spolku, a to nejméně jedenkrát do roka.

2. K platnosti usnesení členské schůze je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů za nadpoloviční přítomnosti všech členů spolku. Výjimkou je zánik spolku, pro který se musí vyslovit nejméně dvě třetiny všech členů spolku. Každý člen má jeden hlas.

Do působnosti členské schůze zejména spadá:

- určování hlavního zaměření činnosti spolku.

- rozhodování o změně stanov spolku,

- volba a odvolání předsedy spolku, místopředsedy spolku a pokladníka,

- rozhodnutí o zániku spolku s likvidací nebo jeho přeměně,

- schvalování plánu činnosti spolku na další kalendářní rok,

- schvalování zprávy o činnosti spolku za předcházející kalendářní rok včetně zprávy o hospodaření,

- přijímání nových členů, vylučování členů,

- schvalování členských příspěvků,

- další věci, o nichž se členská schůze usnese.


Rada spolku:

1. Rada je výkonným orgánem spolku. Řídí činnost spolku mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí.

2. Rada spolku má 3 členy, které volí členská schůze. Radu tvoří předseda spolku, místopředseda spolku a pokladník.

3. Členové rady jsou na dobu 3 roky voleni nejvyšším orgánem spolku na jeho výročním zasedání.

4. Činnost rady řídí předseda spolku, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů.

Povinnosti členů rady spolku jsou následující:

Předseda a místopředseda spolku
- koordinují činnost spolku na základě programu schváleného nejvyšším orgánem, provádí agendu spolku a pověřují jednotlivé členy konkrétními úkoly
- řídí zasedání členské schůze; v nepřítomnosti pověřují třetího člena rady


Pokladník
- odpovídá za nakládání s veškerými prostředky spolku, o kterých vede příslušnou agendu,
- odpovídá za vypracování účetní uzávěrky a její formální správnost.

 

Předseda spolku:

Předseda spolku je statutárním orgánem spolku.

Předsedu spolku volí a odvolává členská schůze.

Funkční období předsedy spolku je tříleté.

Předseda zastupuje spolek ve všech věcech samostatně.


Čl. 7
Zásady hospodaření

1. Hospodaření spolku se řídí obecně závaznými předpisy.

2. Spolek získává prostředky k zajištění své vlastní činnosti a administrativního chodu z příspěvků svých členů a vedlejší hospodářské činnosti. Další příjmy mohou také tvořit dary, dotace a granty. Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.

3. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem spolku.

4. Finanční prostředky spolku jsou vedeny v pokladně spolku, popř. na jeho bankovním účtu. Podpisové právo k tomuto účtu má předseda.

5. Hospodaření spolku projednává, schvaluje a revizi provádí členská schůze.

Provozování vedlejší činnosti (například vydávání propagačních letáků, informačních brožur, zpravodajů a dalších tiskovin) musí být předem projednáno a schváleno radou. Činnost musí být vykonávána v souladu s příslušnými právními předpisy, přičemž činnost hlavní a činnost vedlejší je v účetnictví řádně oddělena.

Spolek může uzavírat dohody o pracovní činnosti nebo o provedení práce, případně uzavírat další dohody a smlouvy s fyzickými nebo právnickými subjekty v rámci platných předpisů. Za spolek jsou oprávněni uzavírat dohody o pracovní činnosti nebo o provedení práce, případně uzavírat další dohody a smlouvy s fyzickými nebo právnickými subjekty v rámci platných předpisů, předseda a místopředseda spolku.

 

Čl. 8
Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Spolek se zřizuje na dobu neurčitou.

2. Spolek se registruje podle zákona.

3. Spolek zaniká na základě usnesení členské schůze a podle zákona.

4. Stanovy lze měnit a doplňovat pouze na základě usnesení členské schůze.

5. Právní poměry spolku se řídí těmito stanovami a dále ust. § 214 a násl. občanského zákoníku.